Tietosuojaseloste

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tämä on Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 15.2.2021 ja se on viimeksi päivitetty 30.11.2023.

Rekisterin nimi, sisältö ja rekisterin pitäjä

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy:n asiakasrekisteri.

 • Yritys: Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy
 • Y-Tunnus: 3189892-5
 • Osoite: Esikkotie 3 B 65, 01300 Vantaa
 • Sähköposti: toimisto(a)vakuutusjuristi.fi
 • Puhelin: 045 7833 2771
Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
 • Lakimies Petteri Pitkämäki
 • Puh: 045 7833 2771
 • Sähköposti: petteri.pitkamaki(a)vakuutusjuristi.fi
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään tarpeellisilta osin seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi ja markkinoimiseksi
 • Lakiasiaintoimiston palveluiden tuottamiseksi ja asiakassuhteen hoitamista varten

Henkilötietojen käsittelyperusteena on asiakkaan kanssa tehty sopimus, sen velvoitteiden mukainen hoitaminen sekä siihen liittyvä yhteydenpito. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaalta itseltään sekä hänen allekirjoittamalla valtakirjalla muilta tahoilta, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiöstä. Tietoja ei koskaan hankita enempää kuin on tarve kulloinkin kyseisen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli asiakas ennen toimeksiantosopimuksen solmimista lähettää henkilötietoja sisältävää materiaalia mutta toimeksiantosopimusta ei allekirjoiteta, kyseiset asiakirjat tuhotaan tai lähetetään takaisin asiakkaalle.

Asiakirjat tilataan asiakkaan valtuutuksella vakuutusyhtiöstä, ellei asiakas ole toimittanut niitä itse. Kyseisiin asiakirjoihin voi sisältyä korvauspäätöksiä, asiakkaan omaa kirjeenvaihtoa sekä terveydentilatietoja.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaiden henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite), laskutustiedot, kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot.

Tietoja kerätään myös Google Analytics ja Facebookin mainonnanseurantatyökalujen avulla.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan toimeksiannon suorittamiseen. Lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi joitain asiakastietoja, kuten esimerkiksi laskutustietoja, säilytetään 10 vuotta. Asiakkaan suostumuksella kirjoitettuja artikkeleita tai asiakasreferenssejä säilytetään 10 vuotta.

Tietojen säilytyspaikka

Tietoja voidaan säilyttää seuraavissa paikoissa:

 • Rekisterinpitäjän työntekijöiden käytössä olevilla tietokoneilla ja puhelimissa
 • Microsoft- ja Gmail-sähköposteissa ja kalentereissa
 • Kirjanpidon, taloushallinnon sekä maksupalvelun palveluntarjoajalla ja niiden ohjelmistoissa ja muissa tiedoissa
 • Paperisina rekisterinpitäjän arkistossa lukitussa tilassa
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin edellä mainituissa käyttötarkoituksissa sekä silloin kuin viranomainen taikka toimivaltainen tuomioistuin määrää ne luovutettavaksi. On mahdollista, että osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen materiaali on suojattu huolellisesti ja asianmukaisesti. Internetsivujen kautta lähetettävä materiaali on SSL-suojattua. Sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen käsittely edellyttää aina henkilökohtaista käyttäjätiliä sekä vahvaa salasanaa. Fyysiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Arkaluonteisissa tietoja sisältäviä sähköposteja lähetetään vain salatulla yhteydellä.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn tarkastus- ja peruuttamisoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä ja vastaa EU:n yleisten tietosuoja-asetuksen asettamassa määräajassa.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa, eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Se mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään tarjotaksemme asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua rekisterinpitäjän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, asetuksen voi jättää kytkemättä päälle sivuston alareunaan ensimmäisellä vierailukerralla ilmestyvästä evästeikkunasta.

Voit tästä valita evästeiden käytön